مدیریت: ابطحی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33808538
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین فرعی 16و خیابان 16
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین فرعی 16و خیابان 16
031-33808538