مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گیوتین، کریستال تیشهای و…)

تلفن: 031-33802626
نمابر 031-33804920
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12
تلفن همراه: 0913-1123008 , 0913-3125567
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12
031-33802626