مدیریت: ابراهیمزاده

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36650220 , 051-36655500
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آزادی (جاده سنتو،) نبش آزادی 115
مشهد، بزرگراه آزادی (جاده سنتو،) نبش آزادی 115
051-36650220 , 051-36655500