امیری گرانیت و مرمریت

امیری گرانیت و مرمریت

مدیریت: امیری

تولیدکننده: گرانیت مروارید مشهد و نهبندان

تلفن: 051-36653037 , 051-36651737 , 051-33553121 , 051-33553122
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرسنگ
آدرس کارخانه: آدرس کارخانــه شــماره 1: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرسنگ / آدرس کارخانــه شــماره2 : مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، انتهای خیابان سوم / آدرس کارخانــه شــماره3 : مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، اول خیابان سوم
تلفن همراه: 0915-3136651
آدرس کارخانــه شــماره 1: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرسنگ / آدرس کارخانــه شــماره2 : مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، انتهای خیابان سوم / آدرس کارخانــه شــماره3 : مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، اول خیابان سوم
051-36653037 , 051-36651737 , 051-33553121 , 051-33553122