مدیریت: حسین راد

تولیدکننــده: انــواع ســــنگهای چینی،

گرانیت، گندمک طوسی، تراورتن

تلفن: 0713-7134515
نمابر 0713-6252584
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، کیلومتر10 جاده فسا، بعد از آرد آسیا، 16متری
تلفن همراه: 0917-1175060 , 0917-3175370
فارس، شیراز، کیلومتر10 جاده فسا، بعد از آرد آسیا، 16متری
0713-7134515