تولیدکننده: انواع ابزارنمای رومی، کلاسیک

و ایرانی

نمابر 025-36551230
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، 700متر بعد از پل زیر گذر، دست چپ
تلفن همراه: 0912-2510457 , 0912-1514889
قم، جاده کوه سفید، 700متر بعد از پل زیر گذر، دست چپ
0912-2510457 , 0912-1514889