مدیریت: قاسم زاده

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 3554609 -0513
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش، آزادی 111، جراح 5
تلفن همراه: 1362609 -0915 , 0915-2228006 , 0915-2228007
مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش، آزادی 111، جراح 5
3554609 -0513