امین صنایع سنگ

امین صنایع سنگ

مدیریت: دفاعی

تولیدکننــده: انواع گرانیت (مشــکی نطنز، شقایق) و نهبندان

 

 

 

تلفن: 031-33803956 , 031-33800080
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1185143
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33803956 , 031-33800080