مدیریت: عبداله امینی

تلفن: 0253-3443222 , 0253-3440021
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتر10جاده کاشــان، 30 متری اول، 15متری دوم، سنگبری امین
تلفن همراه: 0912-1515367 , 0912-7494796
قــم، کیلومتر10جاده کاشــان، 30 متری اول، 15متری دوم، سنگبری امین
0253-3443222 , 0253-3440021