انجمن سنگ و معادن گرجستان

انجمن سنگ و معادن گرجستان

مدیریت: شیراوند

سرمایهگذاری و بهرهبرداری در معادن

سنگ، شن، ماسه و در کشور گرجستان

آدرس ایمیل: mine@partonyx.com
تلفن: 514941616 -00995
نمابر 322447744 -00995
514941616 -00995