مدیریت: مطلبی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36647480
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، بعداز پلیس راه، کیلومتر 7
تلفن همراه: 5538725 -0912
قم، جاده قدیم تهران، بعداز پلیس راه، کیلومتر 7
025-36647480