مدیریت: روشندل

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36651565
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آســیایی، روبروی پلیس راه امام ‌هادی، بعد از آزادی 99
تلفن همراه: 3153708 -0915 (صداقتی) 7773708-0915 (روشندل)
مشهد، بزرگراه آســیایی، روبروی پلیس راه امام ‌هادی، بعد از آزادی 99
051-36651565