مدیریت: مجتبی میرزاخانی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

آدرس ایمیل: ahram.stone@yahoo.com
نمابر 0864-3229111 , 0864-3229911
آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی صدریه، انتهای خیابان صدریه1
تلفن همراه: 0918-1663392
استان مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی صدریه، انتهای خیابان صدریه1