مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56236370
نمابر 021-56236369
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 35 اتوبان قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک19
تلفن همراه: 0912-1790656
تهران، کیلومتر 35 اتوبان قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک19
021-56236370