مدیریت: ولی اله رحیمی

تلفن: 031-42524182
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، منطقه صنعتی، 30متری سوم، فاز 3، بعد از فلکه، خیابان 5 غربی
تلفن همراه: 0913-1330401
اصفهان، منطقه صنعتی، 30متری سوم، فاز 3، بعد از فلکه، خیابان 5 غربی
031-42524182