مدیریت: جعفر و امیر افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 12جاده قدیم کاشان، شهر ســنگ خلیج فارس، خیابان امیرکبیر(30 متری اول)، 15 متــری اول ســمت راست، سنگبری اورانوس
تلفن همراه: 0912-4639170 , 0919-1507201
قم، کیلومتر 12جاده قدیم کاشان، شهر ســنگ خلیج فارس، خیابان امیرکبیر(30 متری اول)، 15 متــری اول ســمت راست، سنگبری اورانوس
0912-4639170 , 0919-1507201