مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@uranus-stone.com
وب سایت: www.uranus-stone.com
تلفن: 031-33802212
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
آدرس معدن: خوی، کیلومتر 20 خوی
تلفن همراه: 0913-1111258 , 0913-3127343
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
031-33802212