مدیریت: جعفری

تولیدکننده: تراورتن دره بخاری و حاجیآباد

تلفن: 32425344 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم اصفهان (بلوارالغدیر) روبروی بوستان علوی، کوچه59
تلفن همراه: 0912-1510991
قم، جاده قدیم اصفهان (بلوارالغدیر) روبروی بوستان علوی، کوچه59
32425344 -025