مدیریت: عبدالوند

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56233286-88
نمابر 021-56232007
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، خیابان گلستان، نبش گلشن 1و 3
شهرک صنعتی شمس‌آباد، خیابان گلستان، نبش گلشن 1و 3
021-56233286-88