مدیریت: ولی رحمتی

تولیدکننده: انواع گرانیت و مرمریت

آدرس ایمیل: rahmativalistone@yahoo.com
تلفن: 0513-3553054 , 0513-3553053
نمابر 0513-3554067
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، خیابان سوم سنگبریها
تلفن همراه: 0915-1134251
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، خیابان سوم سنگبریها
0513-3553054 , 0513-3553053