مدیریت: جعفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 32425072 -025
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده قدیم اصفهــان، روبروی بوستان علوی، کوچه 59
تلفن همراه: 0912-1534481
قــم، جاده قدیم اصفهــان، روبروی بوستان علوی، کوچه 59
32425072 -025