مدیریت: بهنام خداداد

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 12- 44248011 -086
آدرس دفتر مرکزی: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی، خیابان اناربار
تلفن همراه: 0912-6673042
دلیجان، قطب صنعتی بوعلی، خیابان اناربار
12- 44248011 -086