مدیریت: علی کوهی اصفهانی

تولیدکننده: تراورتن (دره بخاری، عباسآباد،

حاجیآباد، آبگرم و آقا محمدی)

تلفن: 025-33443899
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، 30متری امیرکبیر
قم، جاده کاشان، 30متری امیرکبیر
025-33443899