مدیریت: اژدهاک

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت و گرانیت

 

 

تلفن: 021-56233471-2
نمابر 021-56233470
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتــر  30اتوبان تهــران - قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
تلفن همراه: 1674350 -0912 (محسن اژدهاک) و 5672528-0912
کیلومتــر  30اتوبان تهــران - قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
021-56233471-2