مدیریت: اکبری تبار

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی، آنتیک، ابزاری

 

تلفن: 55057889 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، خیابان20 متری وفا، سنگ ملک
تلفن همراه: : 5952445 -0912 : 6850865 -0912 : 8703535 -0935
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهرزاد، خیابان20 متری وفا، سنگ ملک
55057889 -021