مدیر فروش: جعفری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 3443414 -0251
نمابر 3443739 -0251
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر12 جاده قدیم قم کاشان، 30متری دوم سنگبری‌ها
تلفن همراه: 1534507 -0912
کیلومتر12 جاده قدیم قم کاشان، 30متری دوم سنگبری‌ها
3443414 -0251