مدیریت: نبی اسد

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن، مرمریت، گیوتین)

تلفن: 051-36572380
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، نرسیده به سه راهی اصلی، قطعه 3، سمت راست
تلفن همراه: 0915-3109629 , 0915-6139629
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، نرسیده به سه راهی اصلی، قطعه 3، سمت راست
051-36572380