مدیریت: دفاعی

تولیدکننده: مرمریت هرسین

تلفن: 09131196962 (دفاعی)
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
09131196962 (دفاعی)