مدیریت: شاهزیدی

تولید کننده: کوپ و لاشه

تلفن: 031-33801798
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، محمودآباد، کیلومتر یک جاده تهران، خیابان 3
تلفن همراه: 0913-4060272
اصفهــان، محمودآباد، کیلومتر یک جاده تهران، خیابان 3
031-33801798