مدیریت: یزدان دوست

تلفن: 021-22983639-40
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، نرســیده به پل لشگرک، روبروی شهرک امید
تلفن همراه: 0912-2363157 : 0936-2321814
تهران، اتوبان بابایی، نرســیده به پل لشگرک، روبروی شهرک امید
021-22983639-40