ایران دهش نیا

ایران دهش نیا

مدیریت: دهش نیا

آدرس ایمیل: dehshniastone@yahoo.com
تلفن: 051-36666134-5
نمابر 051-36665149
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، نبش شهید جراح 3، پلاک 1
تلفن همراه: 0915-1156530 , 0915-1153370
مشهد، شهر سنگ، نبش شهید جراح 3، پلاک 1
051-36666134-5