مدیریت: حاج هاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@irzstone.com
وب سایت: www.irzstone.com
تلفن: 031-33800062 , 031-33800309
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1110227 (سعید حاج‌هاشمی) و 2162358-0913 (وحید حاج‌هاشمی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
031-33800062 , 031-33800309