ایران سنگ ابراهیم‌آبادی

ایران سنگ ابراهیم‌آبادی

مدیریت: ناصر ابراهیمآبادی

تولیدکننده: انواع ســنگهای طبیعی به

صورت آنتیک، سه بعدی و حجمی

 

آدرس ایمیل: iranantique90@yahoo.com
وب سایت: www.iran-antique.com
تلفن: 0864-4443267
نمابر 0864-4443268
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکزی، شهرستان دلیجان، شــهر صنعتی دلیجان (کیلومتــر 5جاده اصفهان)، بلوار تلاشگران غربی، سروستان2، سرو 2
تلفن همراه: 0918-3690451
اســتان مرکزی، شهرستان دلیجان، شــهر صنعتی دلیجان (کیلومتــر 5جاده اصفهان)، بلوار تلاشگران غربی، سروستان2، سرو 2
0864-4443267