ایران سنگ میرزایی

 ایران سنگ میرزایی

مدیریت: میرزایی

اسـتخراج و فرآوری متنوع‌ترین سـنگ‌های ساختمانی ایران

مجهز به دستگاه تایل و اسلب Barsanti

 

 

تلفن: 086-43223003
نمابر 086-43231220
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکزی، شهرستان محلات، قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه 2
تلفن همراه: 0912-1251646
اســتان مرکزی، شهرستان محلات، قطب صنعتی صدریه خیابان صدریه 2
086-43223003