ایران سنگ میرزایی

ایران سنگ میرزایی

مدیریت: میرزایی

معدن سیاهکوه ورکان (استان اصفهان)

معدن کریستال لای بید (استان اصفهان)

شرکت داوین سنگ کردستان (قروه)

معدن مرمریت کرم (میرولی استان کرمان)

معدن حاجیآباد (محلات)

تلفن: 3223003-0864

تلفن: 43231220 -086
آدرس دفتر مرکزی: آدرس دفتر مرکزی معادن: استان مرکزی، شهرستان محلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه 2
تلفن همراه: 1251646 -0912
آدرس دفتر مرکزی معادن: استان مرکزی، شهرستان محلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه 2
43231220 -086