مدیریت: حسین افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@iran-sang.com
تلفن: 031-42522985
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی رضوانشهر، میدان کارگر، بعد از ایست بازرسی، سنگبری ایران سنگ
تلفن همراه: 0913-1310837
اصفهان، شــهرک صنعتی رضوانشهر، میدان کارگر، بعد از ایست بازرسی، سنگبری ایران سنگ
031-42522985