مدیریت: احمد جلالی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 086-44248628
آدرس دفتر مرکزی: دلیجان، بلوار عباس پور
تلفن همراه: 0918-8666634
دلیجان، بلوار عباس پور
086-44248628