ایران مهر صنایع سنگ

ایران مهر صنایع سنگ

مدیریت: رضا حاجهاشمی

تولیدکننــده: تراورتــن عباسآباد (کرم و سفید)

تلفن: 031-33800349
نمابر 31-33801749
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 24 سنگبری ایرانمهر
تلفن همراه: 0913-1077335 , 0913-1667201 , 0913-1178228
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 24 سنگبری ایرانمهر
031-33800349