مدیریت: کشاورز

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 026-34811303 : 026-34803636
آدرس دفتر مرکزی: کرج، جنب پل حصارک، بازار سنگ قطعه 3
تلفن همراه: 0912-3608419
کرج، جنب پل حصارک، بازار سنگ قطعه 3
026-34811303 : 026-34803636