مدیریت: اشجعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (انــواع تراورتنهای ســفید، آتش

کوه، دره بخاری، عباسآباد، شــهاب سنگ،

گرانیت و مرمریت)

تلفن: 051-36652062 , 051-36667841
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راه اول سر 3/115  / مشــهد، بزرگراه آسیایی آزادی 113، نرسیده به سه راه سمت چپ
تلفن همراه: 0915-1160913 , 0937-2511250
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راه اول سر 3/115  / مشــهد، بزرگراه آسیایی آزادی 113، نرسیده به سه راه سمت چپ
051-36652062 , 051-36667841