مدیریت: هاشمی

تولیدکننده: انواع سنگ به صورت اسلب و تایل

تلفن: 031-33801448
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، بختیار دشت، خیابان تاج
تلفن همراه: 0913-1178140 و 3124258-0913
اصفهان، جاده تهران، بختیار دشت، خیابان تاج
031-33801448