مدیریت: جعفرپور

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و صادراتی

تلفن: 021-44140075
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 37/1
تلفن همراه: 0912-1180644
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 37/1
021-44140075