مدیریت: درویش

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 025-36551296
نمابر 025-36551044
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، 600متر بعد از پل اتوبان، سمت راست
قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، 600متر بعد از پل اتوبان، سمت راست
025-36551296