مدیریت: جابرخواجه

تولیدکننده: انواع ســنگ گرانیت و تراورتن

 

تلفن: 031-33800395 , 031-33800394
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، خیابان هئیت امناء
تلفن همراه: 0913-3291490
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، خیابان هئیت امناء
031-33800395 , 031-33800394