ایفل صنایع سنگ

ایفل صنایع سنگ

مدیریت: حسین علمشاهی و حامد برهانی

تولیدکننــده: ســنگهای مرمریت دهبید،

آباده، گندمک شیراز

آدرس دفتر مرکزی: تهــران، میــدان رســالت، خیابان میردریایی، بازار ســنگ 55، صنایع سنگ ایفل فارس، صنایع سنگ ایفل
تلفن همراه: 0912-6028152 , 0912-2332623
تهــران، میــدان رســالت، خیابان میردریایی، بازار ســنگ 55، صنایع سنگ ایفل فارس، صنایع سنگ ایفل
0912-6028152 , 0912-2332623