مدیریت: کهنزاد

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (مرمریت)

تلفن: 031-33804499 , 031-33802617
نمابر 031-33804499 , 031-33802617
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14و 16
تلفن همراه: 0902-3804499
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14و 16
031-33804499 , 031-33802617