استان یزد

 موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسین دانشور

آدرس بهرهبردار: یزد،آباده، روستای بیدک، خیابان امام رضا

تلفن همراه: 7511537 -0917