ایمان فر سرهنگ

ایمان فر سرهنگ

مدیریت: مهدی سدهی

تولیدکننده: کریستال

تلفن: 031-33804724
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، روبروی شرکت احرار سپاهان
تلفن همراه: 09132173089(حجاری) و 2243804-0913 (سدهی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، روبروی شرکت احرار سپاهان
031-33804724