اینجه افشار شماره 2 شاهیندژ

اینجه افشار شماره 2 شاهیندژ

 استان آذربایجان غربی

 موقعيت: كيلومتر 45 جاده تکاب شاهين دژ، روستا اینچه

نوع سنگ: گرانيت صورتی

بهرهبردار: وحيد قدیمی

تلفن: 044-33481518
تلفن همراه: 0914-3452127
044-33481518