مدیریت: هاشمی

تولیدکننده: انواع سنگ گرانیت

تلفن: 031-33802519
نمابر 031-33800037
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان سپافیل (6)
تلفن همراه: 0913-2243800
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان سپافیل (6)
031-33802519